logo

Sunday 07th of June 2020

Rezervácie

jún 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vydávanie súpisných čísel

EVIDENCIA DOMOV A BUDOV
Číslovanie stavieb upravuje Zákon SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v § 2c a v § 4 – 11 vykonávacej vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.                 

Rozhodnutie obce o pridelení orientačného a popisného čísla konkrétnej budove sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktoré obsahuje predpísané náležitosti:

  1. meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
  2. predmet žiadosti,
  3. označenie budovy a termín dokončenia
  4. k prílohám je potrebné doložiť:
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, prípadne čestné vyhlásenie,
  • kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
  • geometrický plán
  • zameranie adresného bodu 


Tabuľku so súpisným číslom obstará mestská časť na vlastné náklady. 

Tabuľku s orientačným číslom obstará na vlastné náklady stavebník.

Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje taktiež stavebník na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestnia vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Stavbám, ktorým užívacie povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 1.10.1976 a ktoré boli v minulosti očíslované, bude na základe písomnej žiadosti vydané oznámenie o stavbe. K žiadosti je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) a v prípade, že je od stavby k dispozícii len právny doklad (dedičské konanie, registrovaná kúpna zmluva) je možné priložiť tento doklad. 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy