logo

Tuesday 22nd of September 2020

Rezervácie

september 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Trvalé a prechodné pobyty

Prízemie miestneho úradu – evidencia obyvateľstva

Vybavuje: Jana Tóthová
Telefón: 055/72 62 411

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti Mestskej časti Košice - Barca pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Činnosť:

 • Hlásenie trvalého pobytu ( § 3 cit.zákona)
 • Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí  (§ 6 cit. zákona )
 • Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu (§ 8 cit.zákona )
 • Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu (§ 8 ods. 5 cit.zákona)
 • Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu (§ 8 ods. 5 zákona )
 • Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa (§ 23 ods. 2 cit.zákona )

 

Hlásenie trvalého pobytu ( § 3 ods. 8 cit.zákona)

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení;

(súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje).

 

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí  (§ 6 cit. zákona )

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne,
 • vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie hlásite prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo splnomocneného zástupcu v SR.

 

Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)

(Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu,  ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo)

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu  vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

 

Hlásenie prechodného pobytu (§ 8 cit. zákona )

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ( originál výpisu z listu vlastníctva nie z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so

všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka

alebo nájomcu, alebo ak
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova

alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý

pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

 

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)

K vybaveniu potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz,
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti  alebo nájomná zmluva,
 • dohodu o ukončení nájmu.

 

Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu (§ 8 ods. 5  cit. zákona ) 

K vybaveniu potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne,
 • potvrdenie  o hlásení prechodného pobytu, ktorý chcete predčasne ukončiť.

 

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa (§ 23 ods. 2 cit. zákona )

 K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze,
 • žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu občana.

Poplatok: 5,00 €

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy