logo

Tuesday 22nd of September 2020

Rezervácie

september 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Starosta

 

František Krištof

Tel. 055-726 24 14

Mob. 0905705195

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Krátke predstavenie : Narodil som sa 7. 12. 1953 v Barci. Po ukončení Základnej deväťročnej školy v Barci som úspešne zmaturoval na Strednej ekonomickej škole v Košiciach. Po absolvovaní dvojročnej vojenskej prezenčnej služby som nastúpil do zamestnania vo Východoslovenských strojárňach (VSS), kde som pôsobil takmer 20 rokov. Popri zamestnaní som študoval a  v roku 1993 získal medzinárodný diplom manažéra Švajčiarskej Nadácie Transfer. Počas pôsobenia v bankovej inštitúcii som v rámci dištančného vzdelávania záverečnou prácou ukončil štyri semestre na Technickej univerzite so zameraním na financovanie a bankovníctvo. Pred nástupom do funkcie starostu som pracoval ako vedúci odboru "financie a účtovníctvo" v jednej zo spoločností VSŽ.Som ženatý, mám dvoch už dospelých synov.

V miestnej samospráve pôsobím od roku 1990, ako starosta pôsobím piate volebné obdobie a môžem povedať, že miestna samospráva, kde som v období rokov 2006 – 2010 zastával aj funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach, urobila pre našu mestskú časť kus roboty.

Z pohľadu naplnenia predstáv o mojom poslaní a ďalších zámerov chcem pokračovať na čele samosprávy len ako starosta. Pokračovať chcem nielen v tom, čo sa dalo v rámci možnosti doteraz pre Barcu dosiahnuť, ale chcem  rozšíriť  zveľadenie majetku a uspokojovanie potrieb čo najširšieho počtu občanov Barce, rodín, organizácií i podnikateľských subjektov, k čomu predkladám svoj volebný program.

Posledné volebné obdobie v rokoch 2010 – 2014 bolo veľmi náročné a zložité z dôvodov, že prakticky tri roky sa v médiách prezentovala problematika rušenia, či zlučovania mestských častí z úrovne mesta Košice s tým, že po prudkom zásahu do financovania mestskej časti v závere  roku 2010 sme až doteraz ostali na  úrovni príjmov roku 2007.

 

Môj volebný program na roky 2018 - 2022 vychádza z doterajších skúseností, poznania finančných možností a z nasledovných rámcových zámerov, ktorých realizáciu chcem zabezpečiť v spolupráci so zvolenými poslancami :

1. v posledných rokoch sa podarilo postúpiť v opravách miestnych komunikácií a chodníkov a v tom  chcem pokračovať.   Ide hlavne o opravy poškodených úsekov miestnych komunikácií ako Matičná, Borodáčova Tešedíkova, Námestie mladých poľnohospodárov vrátane parkoviska, Fándlyho, Barčianska, Svetlá Pusta .... a opravy chodníkov na ulici Osloboditeľov, Tešedíkova, Barčianska, Hraničná, v časti Habeš, v lokalite pri VSS...

2. budem hľadať možnosti a združiť finančné prostriedky i  dostupné finančné zdroje za účelom výstavby nových komunikácií v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom a rekonštrukciu v lokalite Gavlovičova – Niklova.

3. realizovať ďalšie úpravy v parku a skvalitnenie jeho ďalšieho vybavenia pre potreby najmladších, mladých i starších obyvateľov Barce, upraviť priestory parku a jazierka, vysadiť ďalšie nové stromy, trvalé záhony, vylepšiť komplex amfiteátra i opravu oplotenia parku

4. pokračovať v estetizácii verejných priestorov – (Habeš, Abovská, Námestie ml. poľnohospodárov, Pri železničnej stanici, Svetlá, Timravy...) vysádzať kvety a  ďalšiu okrasnú zeleň

5. vykonať dielčie opravy kaštieľa vrátane jeho vnútorného vybavenia i jeho okolia za účelom jeho širšieho spoločenského využitia a rozšírenie expozícií so zameraním na históriu Barce a sv. Jána Pavla II.

6. zlepšiť technické vybavenie prevádzky pre potreby obce, a to napr. nový nakladač -  UNC, dodávkový automobil, účelové prívesy, resp. nadstavby, dokončiť prístavbu, resp. opravu strechy technickej budovy, výmenu okien, dverí, odizolovať a opraviť fasádu....

7. v súvislosti so zmenou legislatívy zväčšiť priestor pre osobnú komunikáciu s občanmi na riešenie rôznej problematiky v rámci osobnej komunikácie, komunikácie cez elektronické média, na rôznych stretnutiach alebo cielených verejných zhromaždení občanov. Podporovať občianske združenia a prispieť k riešeniu sociálnej problematiky, zvýšiť rozvoz stravy pre osamelých občanov..

8. vylepšiť klubové centrum pre mamičky s deťmi, podporovať  činnosť klubov dôchodcov, a to tak v oblasti finančnej ako aj organizačnej, zlepšiť priebežnú spoluprácu s domovom dôchodcov so zameraním na kultúrne a spoločenské podujatia

9. v súvislosti s realitou, že materská škola je začlenená do miestnej  samosprávy na úrovni mesta, aj na miestnej úrovni naďalej vytvárať podmienky na rozšírenie vybavenia a priestorov materskej škôlky, rozšíriť parkovacie priestory ….

10. rovnako aj základná škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, napriek tomu budeme zabezpečovať zlepšenie podmienok pre priestory kultúrneho, spoločenského i športového vyžitia žiakom školy, a to poskytnutím priestorov kultúrneho domu, kaštieľa, knižnice, parku ...

11. venovať patričnú pozornosť prezentácii Barce a šíreniu dobrého mena v rôznych oblastiach spoločenského diania, propagácii miestnych podnikateľských aktivít a ľuďom, ktorí sa na tom podieľajú

12. pomôcť spolu s mestom Košice a občanmi Barce  a  premietnuť ich požiadavky pri aktualizácii územného plánu Košíc a zóny Barca

13. venovať zvýšenú pozornosť  separácii odpadov, osobitne bioodpadov v súčinnosti s Kositom a recyklačkami prispieť k skvalitneniu životného prostredia v Barci s využitím našej technickej podpory

14. pokračovať v opravách verejného rozhlasu a na skvalitňovaní verejného osvetlenia a na jeho postupnej technickej obnove vrátane rozšírenia možností optických sietí.

15. v spolupráci s mestom Košice realizovať cyklochodník v smere do Šebastoviec, projekt komunikácie cez  Čapaš so zokruhovaním s príslušnými ulicami, prípadné napojenie na účelovú komunikáciu letiska 

To je 15 mojich volebných motivácií, ktoré chcem v priebehu tohto volebného obdobia realizovať, zlepšiť doterajšiu činnosť samosprávy a vyplniť tak rezervy, ktoré vidím určite nie iba ja. Som si vedomý, že to všetko nedokážem urobiť všetko,  hneď, okamžite ale verím, že systematicky tieto rámcové body môjho volebného programu budeme postupne uskutočňovať.

 

Pre vytvorenie reálneho pohľadu na moju doterajšiu činnosť ako starostu, pripomeniem v krátkosti aspoň niektoré úspechy, či zrealizované aktivity počas jednotlivých volebných období :

V komunálnych voľbách v decembri 2002 som bol zvolený do funkcie starostu, ktorej som sa ujal v januári 2003. Počas svojho prvého volebného obdobia v rokoch 2003 - 2006 vo funkcii starostu sa podarilo zrealizovať začatú výstavbu 30 nájomných bytov Pri železničnej stanici za zložitých podmienok až do úrovne kolaudácie, dokončenie a skolaudovanie viacúčelovej budovy so 6 nájomnými bytmi, získanie do vlastníctva odkúpením za 10 % hodnoty a následnú opravu kultúrneho domu na bežnú prevádzku pre občanov vrátane nového vybavenia, schválenie zmeny územného plánu v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, vrátane komunikácie Zemianska – medzi Hečkovou a ulicou Pri pošte, realizácia lokality nová Barca – komunikácie Pri vagovni, Kubíkova a Močiarna vrátane sietí a až do povrchovej úpravy, rekonštrukciu ulice Cínova, opravu verejného osvetlenia v celej mestskej časti vrátane ulice Osloboditeľov s prechodom na úsporné svietidla v rozsahu cca 60 %, realizácia výstavby tribún na ihrisku vrátane prístavby nových šatní a klubovne s príslušnou infraštruktúrou a sociálnym zázemím, získal som  nové zázemie pre technických zamestnancov, nové technické vybavenie mestskej časti z hľadiska samostatnosti v zimnej a letnej údržby verejných priestranstiev a zelene, konkrétne traktor s vlečkou, posypovač, radlica, kosačka za traktor, malý traktor s kosačkou a radlicou, technické vybavenie pre technických pracovníkov. Zabezpečenie NN prívodu pre rodinné domy pri VSS. Ďalej to bola podpora internetizácie a rekonštrukcie verejného rozhlasu vrátane novej ústredne, výstavba pamätníka Jána Pavla II., úpravy v parku, v materskej a základnej škole, získanie ihriska za školou pre potreby obce na 30 rokov, asfaltové úpravy komunikácií vrátane cintorína, vydanie monografie o Barci - "Barca - mestská časť Košíc - história a súčasnosť“


V druhom volebnom období 2006 - 2010 k rozhodujúcim prínosom možno priradiť rekonštrukciu kultúrneho domu z hľadiska novej plynovej kotolne, novej kuchyne s postupným vybavením, samostatnej prevádzky lahôdok, komplexná realizácia Zemianskej ulice vr. infraštruktúry, štúdia územného plánu Barce a HSA Košice v juhovýchodnej časti Barce, získanie komplexu Zichyho kaštieľa a prevádzkovej budovy odkúpením od Košického samosprávneho kraja, na ktorú som rozhodujúci podiel financií získal účelovou dotáciou z mesta Košice. Nasledoval pamiatkarský prieskum so stanovením postupu obnovy a príslušných povolení. Nasledovala jeho postupná rekonštrukcia v rozsahu elektrorozvody, oprava kanalizácie, rozvodov vody, zabezpečovacie prvky a nízkonapäťové rozvody siete, telefónov, serverovňa, omietky.... Zriadenie pošty v prevádzkovej budove kaštieľa, ďalej realizácia klubových priestorov a telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení, premiestnenie miestneho úradu do nových upravených priestorov kaštieľa, knižnice po rekonštrukcii budovy, realizácia infraštruktúry na troch komunikáciách medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, štúdia obnovy parku a čiastočná realizácia vrátane stáleho prívodu vody do jazierka z priestorov bývalých studní – teraz požiarnej nádrže, ktorá je v zeleni na Hečkovej ulici. Získanie do majetku zdravotné stredisko odkúpením, získanie do majetku Barčiansky park vrátane oplotenia, cintorína a Domu smútku s následnými nevyhnutnými opravami, realizácia viacúčelového ihriska v súčinnosti so sponzorom Igorom Sidorom vo futbalovom areáli na Medenej ulici, podpora historického farského kostola – výmena elektrických rozvodov, vymaľovanie a elektrifikácia zvonov vrátane zakúpenia dvoch nových zvonov, výstavba cestného svetelného prechodu cez ulicu Osloboditeľov s využitím dotácie z ministerstva dopravy a mesta Košice, vydávanie Barčianskeho súčasníka, kalendárov .... Získanie technického vybavenia – požiarne vozidlo, osobné automobily, technické vybavenie pre civilnú ochranu. Týmto úspechom významne pomohlo moje pôsobenie vo funkcii mestského poslanca, a to hlavne v oblasti získania majetku pre mestskú časť, resp. jeho prevod zo správy do vlastníctva.

 

V roku 2010 som bol opätovne zvolený do funkcie starostu na obdobie rokov 2010 – 2014 a z tohto obdobia možno spomenúť hlavne tieto úspechy napriek tomu, že financovanie z úrovne podielových daní bolo na úrovni roku 2007. Na základe opakovaných žiadostí starostu, komunikácie s ministerstvom a organizačnej participácie bola mimo finančného zaťaženia mestskej časti rekonštruovaná štvorprúdová komunikácia Južná trieda, ulica Osloboditeľov v úseku od VSS po križovatku Valalík, spevnenie komunikácie pre novú časť cintorín – hospodársky dvor  v smere na ulicu Osloboditeľov, rekonštrukcia chodníka na ulici Medená, výmena dopravných značiek vrátane stĺpikov v celej mestskej časti, lokálne opravy ciest a chodníkov, výmena detského areálu v parku, výruby a výsadba nových stromov v parku, oprava balkónu kaštieľa, oprava schodov v kaštieli, podláh, sprevádzkovanie poschodia v kaštieli s možnosťou jeho využívania na spoločenské akcie i svadobné akty, fotografovanie...., oprava amfiteátra, rekonštrukcia murovaného oplotenia parku na ulici Abovskej, oprava domu smútku, výmena okien, dverí, rekonštrukcia verejného osvetlenia s využitím Európskych fondov v rozsahu 217 svietidiel, plus ďalšia výmena svietidiel z vlastných zdrojov, realizácia infraštruktúry medzi cintorínom a hospodárskym dvorom – výstavba kanalizácie, vody, rozvod VN a NN vrátane trafostanice a rozvodu verejného osvetlenia, výstavba nových komunikácii pre IBV – umelé kamenivo, začatie úprav na Čapaši. Ďalej to bola  realizácia spojovacej chodby v materskej škôlke, pomoc pri búraní telocvične pri ZŠ, úpravy v kultúrnom dome – kuchyňa, vybavenie inventárom, oprava sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku, získanie technického vybavenia, vrátane vozidiel od polície pre technickú čatu a pre rozvoz stravy. Vydávanie Barčianskeho súčasníka a kalendára s tematikou Barca sú samozrejmosťou.

V roku 2014 som bol opätovne zvolený do funkcie starostu na obdobie rokov 2014 – 2018 a z tohto obdobia možno spomenúť hlavne tieto úspechy napriek tomu, že financovanie z úrovne podielových daní bolo nedostatočné, no podarilo sa mi ako starostovi presadiť niektoré účelové dotácie, hlavne z úrovne mesta Košice.  

Podarilo sa postupne zabezpečiť opravy časti chodníkov a komunikácií, ktoré má Barca v správe alebo majetku.  Išlo hlavne o nový asfalt na uliciach Barčianska, Abovská, Hečkova, chodník na Abovskej od základnej školy až cez Hečkovu po ulicu Osloboditeľov. Boli vykonané lokálne opravy ulíc Horovova, Kostrova, Poničanova, Matičná, Timravy, Barčianska, Hraničná, ulica Pri pošte, spojovací chodník ulica Pri pošte – Kubíková, vr. Jeho osvetlenia, a ďalšie drobné asfaltové opravy vr. parku.

Podarilo sa uskutočniť ďalšie úpravy parku a skvalitnenie jeho vybavenia pre potreby najmladších, mladých i starších obyvateľov Barce, upraviť priestory, vysadiť ďalšie nové stromy, trvalé záhony, rozšírenie detského ihriska, cvičiace zariadenia v parku a rozšírenie osvetlenia parku o ďalších 15 svietidiel.

V rámci technického vybavenia zakúpila mestská časť mulčovacie zariadenie, od mesta získalo do správy osobné vozidlo pre potreby úradu, zakúpené boli ďalšie ručné technické vybavenie pre dielňu.

Podarilo sa mi presadiť u NDS a.s. v súčinnosti VVS,a.s. realizáciu  protihlukovej steny  pri Myslavskom potoku, vrátane protipovodňovej úpravy brehov a okolia Myslavského potoka a úpravu – orez porastov v potoku vrátane vyčistenia toku pod mostom pri VSS.

V spolupráci s mestom Košice a s firmou KOSIT sa podarilo rozšíriť separovaný zber a zabezpečiť likvidáciu divokých skládok – Čapaš, konkrétne vypratanie tejto lokality na cca 90 %.

Podarilo sa mi získať finančné prostriedky a patrične pripraviť oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Barca, ktorého sa zúčastnilo počas troch dní množstvo občanov i návštevníkov pri zaujímavom kultúrnom a spoločenskom programe. 

Bolo vytvorené klubové centrum pre mamičky s deťmi v spolupráci s o.z. Stonožka, podporovať  činnosť klubov dôchodcov, a to tak v oblasti finančnej ako aj organizačnej, zlepšiť priebežnú spoluprácu s domovom dôchodcov so zameraním na kultúrne a spoločenské podujatia.

Podarilo sa rozšíriť možnosti športovania v parku, zaviesť pravidelný Beh Barcou, podporiť  výstavbu telocvične pri Základnej škole, podporiť športovanie dôchodcov. Na druhej strane bola ukončená spolupráca so stolnotenisovými klubmi, nakoľko opakovane dochádzalo k porušovaniu podmienok prenájmu.

V rámci opráv a zhodnocovania majetku obce sa podarilo vymeniť okná a zatepliť budovu zdravotného strediska a pripraviť a realizovať rekonštrukciu kultúrneho domu na Barčianskej ulici za účelom zlepšenia jeho energetických parametrov, rozšírenie parkovania  a možnosti efektívnejšieho využitia pre spoločenské akcie občanov.

Podarilo sa venovať patričnú pozornosť prezentácii Barce a šíreniu dobrého mena v rôznych oblastiach spoločenského diania, a to prostredníctvom Barčianskeho súčasníka, vydaním brožúrky k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Barci a ďalších propagačných predmetov, vydávanie kalendára o Barci, prezentácia Barce na úrovni webovej stránke i organizovanej prehliadky Barce s Milanom Kolcúnom, ktorého sa zúčastnilo vyše 600 občanov Košíc. Nemožno nespomenúť aj návštevu a prehliadku Barce potomkami z rodu Bárczayovcov zo zahraničia, ktorú som zabezpečoval s pani grófkou Dr. Agnes Szendey a zúčastnilo sa jej vyše 70 ľudí z Rakúska, Maďarska ....(autobus plus 10 vozidiel).

Po dlhom snažení sa podarilo schváliť zmeny a doplnky územného plánu zóny Barce v septembri 2018 s tým, že sa opäť rozšírila možnosť rastu Barce a predložili sa požiadavky na nový územný plán mesta Košice.

 

 

 

 

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy