logo

Sunday 25th of October 2020

Rezervácie

október 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Registrácia podnikateľských subjektov

Súhlas obce s podnikaním upravuje § 4 odsek 3 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. nasledovne:

§ 4

Samospráva obce

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,...

T.j. mestská časť vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce len ,,a ak tak ustanovuje osobitný predpis“, takéto znenie písmena d) bolo zavedené novelou č. 453/2001 Z. z., touto novelou bol nanovo upravený celý § 4, s účinnosťou od 1. januára 2002.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame podnikateľov, aby začatie podnikateľskej činnosti, resp. jej ukončenie nahlásili do evidencie na Mestskú časť Košice – Barca osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..   

 

 

 

 

 

5b) Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 30 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z., § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, § 34 ods. 1 písm. c), d), e) a k) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 3 písm. b) bod 9 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., § 21 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy