logo

Sunday 25th of October 2020

Rezervácie

október 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca

Povinnosti a oprávnenia poslancov

Poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca, zvolení vo volebnom období 2018 – 2022:

 

 Ing. Antal Daniel

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

 Kačmár Marián

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kuruc Maroš

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 Pracko Dušan

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

 Rusnák Marek

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sedláková Monika

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 Mgr. Sidor Igor, PhD., MBA

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Poslanec skladá sľub, ktorý znie:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie,

že budem riadne plniť svoje povinnosti,

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva

ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

 

Poslanec je povinný najmä:

 1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 2. zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 3. dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

Mandát poslanca zaniká:

 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 7. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 8. v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
 9. zrušením obce alebo
 10. smrťou.


Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Poslanec je oprávnený najmä:

 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 2. interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.


Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy