logo

Tuesday 22nd of September 2020

Rezervácie

september 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.


Pri osvedčovaní listín a podpisov sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine !!!


Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom (pas), vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca (ďalej len platný doklad totožnosti).


Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí !!!


Osvedčovanie listín:

  • potvrdzuje sa, že kópia listiny súhlasí s originálom,
  • okrem originálu a kópie listiny je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,
  • správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške 2,00,- € za každú stranu (nie v kolkoch),
  • nevykonáva sa osvedčovanie listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópii občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov (ZŤP a pod.), kópie listov vlastníctva, kópie máp, geometrických plánov, ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku (to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku) a ak sa kópia nezhoduje s originálom.

Upozorňujeme občanov, že pri overovaní listín je NUTNÉ predložiť originál listiny spolu s kópiou. Bez toho Vám listiny overené nebudú!!!


Osvedčovanie podpisov:

  • potvrdzuje sa, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný,
  • okrem listín na ktorých sa vykonáva osvedčenie podpisu je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,
  • správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške 2,50-  € za každý podpis /nie v kolkoch/
  • nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Ak sa nemôže fyzická osoba dostaviť do úradnej miestnosti zo zdravotných dôvodov môže sa osvedčenie vykonať aj mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade sa osvedčenie vykonáva mimo úradných hodín a je ho potrebné dohodnúť vopred (osobne – rodinný príslušník, príp. telefonicky). Overovanie mimo úradnej miestnosti sa uskutočňuje vždy len v utorok !!!

Osvedčovanie podpisov a listín sa uskutočňuje na prízemí miestneho úradu.

Tel. 055/ 72 62 411

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy