logo

Sunday 07th of June 2020

Rezervácie

jún 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cintorínske služby

Prízemie miestneho úradu - cintorínske služby

Vybavuje: Jana Tóthová

Tel.: 055 - 72 62 411

 

Mestská časť Košice – Barca

pri vedení cintorínskych služieb postupuje podľa

Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko

na území Mestskej časti Košice – Barca

 

Prevádzkovateľom pohrebiska je Mestská časť Košice – Barca,

Abovská 32, 040 17 Košice, IČO: 0069 1003

 

  • Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta;,,
  • Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby;
  • Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto má osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta;
  • Prenechanie hrobového miesta na pohrebisku pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej časti môže schváliť len starosta mestskej časti.

 

Postup pri zabezpečovaní pohrebu a hrobového miesta:

  1. Súhlas na prenájom Domu smútku a zabezpečenie hrobového miesta vydáva Mestská časť Košice – Barca;
  2. Pohreb je možné zabezpečiť len na základe rezervácie Domu smútku a predložení listu o prehliadke mŕtveho;
  3. Zaplatiť poplatok za cintorínske služby, prenájom Domu smútku a hrobové miesto.
  4. Iné záležitosti ohľadne organizácie pohrebu vybavujú pozostalí na farskom úrade /v prípade cirkevného obradu/ alebo v pohrebnej službe /v prípade civilného obradu/.

 

Cenník cintorínskych služieb

 

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy